2017-08-12T17:54:07+04:30

بابک حاتمی، مدافع پدیده پای خود را به تیغ جراحان سپرد

مدافع تیم فوتبال پدیده پای خود را به تیغ جراحان سپرد.

بابک حاتمی، مدافع پدیده پای خود را به تیغ جراحان سپرد

طرفداری- بابک حاتمی که در دیدار دوستانه قبل از آغاز فصل با مصدومیت از ناحیه زانو رو به رو شده بود امروز پای خود را به تیغ جراحان سپرد.
به نقل از فارس، این بازیکن تا مدتها از ترکیب پدیده دور خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید