تاوکیو همه چیز را به گردن ونتورا انداخت: 4 روز است که نخوابیده ام؛ مطلقا مسبب اصلی این فاجعه، ونتورا بود

تاوکیو همه چیز را به گردن ونتورا انداخت: 4 روز است که نخوابیده ام؛ مطلقا مسبب اصلی این فاجعه، ونتورا بود

رئیس ابقا شده فدراسیون فوتبال ایتالیا ضمن پذیرش اشتباهش در انتخاب ونتورا، همه تقصیرها را به گردن این مربی اخراج شده، انداخت!

گیشه مطبوعات خارجی؛ شنبه 18 نوامبر 2017

گیشه مطبوعات خارجی؛ شنبه 18 نوامبر 2017

صوتی تصویری - به مرور صفحات اول روزنامه های ورزشی ایتالیا و اسپانیا می پردازیم.