هفته چهاردهم لیگ روسیه؛ تساوی آمکار در حضور عزت اللهی

هفته چهاردهم لیگ روسیه؛ تساوی آمکار در حضور عزت اللهی

صوتی تصویری - یاران عزت اللهی مقابل نماینده پایتخت متوقف شدند.